LEGENDA MORSKA W OBIEKTYWIE 2017

"Biała Fregata" to specjalna kategoria w naszym tegorocznym konkursie fotograficznym. Zaczynamy rywalizację amatorów morskiej fotografii od miłośników "Daru Młodzieży" - jednej z bardziej wyrazistych ikon Gdyni. Rozstrzygnięcie już 4 lipca - w dniu 35 rocznicy podniesienia bandery na flagowym żaglowcu biało-czerwonej bandery. Zajrzyjcie już dziś do swoich archiwów !

Do Konkursu można nadsyłać prace w pięciu kategoriach:

A.      BF - "Biała Fregata" - specjalna kategoria, z okazji  35-lecia podniesienia bandery na "Darze Młodzieży" - niniejsza kategoria, zostanie rozstrzygnięta w oddzielnie wyznaczonym terminie do 4 lipca 2017 roku.

B.      WKM - Wakacje Morskie Gdyni - wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem.

C.      LM - Legendarne miejsca - atrakcje morskie Gdyni związane z historią, w tym ujęte w sposób zaskakujący, twórczy.

D.      CM - Człowiek i Morze - portrety zastane ludzi związanych z morzem.

E.       WM - Wydarzenia Morskie - fotoreportaż morski związany z różnymi wydarzeniami.

fo           Fotografie w kategorii "Biała Fregata" można nadsyłać do

 

 30 czerwca 2017 roku (wernisaż oraz wystawa prac 4 lipca  2017 r.)

Regulamin Konkursu Fotograficznego
LEGENDA MORSKA W OBIEKTYWIE 2017”

§1.

Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia  Konkursu Fotograficznego „Legenda Morska w obiektywie” („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.

Organizatorem Konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem: ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343845, posiadającą NIP: 586 224 27 78, REGON: 220856280, kapitał zakładowy w wysokości: 6 947 000 zł,, zwana dalej „Organizatorem”.

2.         Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 §2.

Zasady Konkursu

1.      Celem Konkursu jest promocja walorów edukacyjnych i turystycznych flagowego projektu miejskiego - Legenda Morska Gdyni, w tym wydarzeń np. spacerów, tradycji i ceremoniałów, tras szlaku miejskiego, atrakcji na szlaku, a także aktualnej oferty rekreacji morskiej, w tym turystyki wodnej. Ważna jest zarówno kompozycja fotografii, moment zdjęcia, jak i pomysł oraz zgodność z tematem.

2.      Organizator powołuje jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

3.      Pełny skład jury konkursowego zostanie ogłoszony tydzień przed terminem wysyłania prac konkursowych.

4.      Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5.      Konkurs ma charakter otwarty.

6.      Do Konkursu można nadsyłać prace w pięciu kategoriach:

A.      BF - "Biała Fregata" - specjalna kategoria, z okazji  35-lecia podniesienia bandery na "Darze Młodzieży" - niniejsza kategoria, zostanie rozstrzygnięta w oddzielnie wyznaczonym terminie do 4 lipca 2017 roku.

B.      WKM - Wakacje Morskie Gdyni - wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem.

C.      LM - Legendarne miejsca - atrakcje morskie Gdyni związane z historią, w tym ujęte w sposób zaskakujący, twórczy.

D.      CM - Człowiek i Morze - portrety zastane ludzi związanych z morzem.

E.       WM - Wydarzenia Morskie - fotoreportaż morski związany z różnymi wydarzeniami. 

7.      Uczestnik może nadesłać w formie cyfrowej do 3 zdjęć w każdej kategorii, w sumie 15 fotografii.

8.      Każde zdjęcie może być zgłoszone do Konkursu tylko w jednej kategorii.

9.      Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.

10.  Prace konkursowe muszą być składane wyłącznie w formie cyfrowej oraz muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

   - format pliku JPG bez kompresji, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok nie krótszy niż 20 cm.

11.  Materiały nadsyłane na Konkurs nie będą zwracane.

12.  Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza przysługujące mu prawa autorskie do nadesłanych  fotografii, uznaje niniejszy regulamin, a także udziela Organizatorowi oraz gminie Miasta Gdynia, nieodpłatnych praw zależnych majątkowych, do wykorzystywania nadesłanych fotografii w celach promocyjno-wizerunkowych, w działaniach promujących Gdynię, w tym projekt Legenda Morska Gdyni na następujących polach eksploatacji: umieszczania w Internecie na stronach służących celom, o których mowa powyżej oraz umieszczania w dowolnej przestrzeni wystawienniczej, w mediach, w materiałach drukowanych i cyfrowych. Zezwolenie ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczone terminem oraz może być wykorzystywane wielokrotnie.

13.  Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

14.  W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika Konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w pkt. 12.

15.  Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże i wielokrotna ekspozycja będą dyskwalifikowane. Dopuszcza się standardową obróbkę cyfrową zdjęć – kontrast, jasność, balans bieli, nasycenie kolorów, wyostrzenie.

16.  Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą być opisane bez użycia imienia i nazwiska autora, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zdjęcia z pięcioznakowym godłem autora.  Oznaczenie musi się składać z pięcioznakowego godła, numeru pracy oraz symbolu kategorii,  na przykład: GODŁO_01_BF, GODŁO_02_WM, GODŁO_03_CM itp.

17.  Kolejno ponumerowane i podpisane godłem fotografie konkursowe, należy nagrać następnie na nośniku cyfrowym np. płycie CD, DVD, pendrive, który następnie należy czytelnie i trwale podpisać - tylko samym "godłem" autora, czyli tymczasowym pseudonimem artystycznym, stworzonym na użytek konkursu.

18.  Wraz ze zgłoszeniem zdjęć do Konkursu, ich autor musi dołączyć w zamkniętej kopercie, czytelnie wypełnioną, kartę zgłoszeniową Konkursu. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.arg.gdynia.pl

19.  Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

20.  Zgłoszenia do Konkursu (oznaczone zdjęcia na płycie CD/DVD/pendrive opatrzonej godłem, podpisana karta zgłoszeniowa, oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów) należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie:                    

a) fotografie w kategorii "Biała Fregata" do:

 30 czerwca 2017 roku (wernisaż oraz wystawa prac 4 lipca  2017 r.)

b) fotografia w pozostałych 4 kategoriach do:

 16 września 2017

z dopiskiem:

do 30 czerwca 2017 r.:

Konkurs Fotograficzny „Biała Fregata - Legenda Morska w obiektywie” 

do 16 września 2017 r. z dopiskiem

Konkurs Fotograficzny „Legenda Morska w obiektywie 2017”

 na adres:

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

81-372 Gdynia

ul. Armii Krajowej 24 

21.  Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu oraz dostarczone lub nadesłane pod wskazany adres do dnia:

a)  30 czerwca 2017 roku - dla zdjęć w kategorii "Biała Fregata"

b) 16 września 2017 roku - dla zdjęć w pozostałych kategoriach konkursowych

 (liczy się data dostarczenia prac, a nie stempla pocztowego!)

22.  Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze najlepsze prace konkursowe. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

§3

Nagrody

 

  1. Jury przyzna następujące nagrody:

- nagroda specjalna w kategorii "Biała Fregata" - udział w krótkim rejsie/wycieczce morskiej na jednej z jednostek Akademii Morskiej - fregacie "Darze Młodzieży" lub statku badawczym "Horyzont II"  + zestaw 3 albumów fotograficznych.

 

- I nagroda - bez względu na kategorie: bon do sklepu fotograficznego o wartości 1 000,- PLN (siedemset złotych)

- II nagroda: rejs promem dla 2 osób Szwecji (Szwecja w jeden dzień) oraz pamiątki Legendy Morskiej Gdyni

- III nagroda: albumy fotograficzne wraz zestawem pamiątek Akademii Morskiej, Akwarium Gdyńskiego oraz Legendy Morskiej Gdyni

Ponadto nagrody za wyróżnienia - najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie zestawu pamiątek. 

2.   Organizator może rozszerzyć pulę nagród i przyznać wyróżnienia pozaregulaminowe.

3.   Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej, której termin i miejsce zostanie podane po ogłoszeniu wyników konkursu.

4.      Zwycięzcy Konkursu oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach internetowych Organizatorów.

§4.

Postanowienia końcowe

 

1.      Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.

3.      Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).

4.      Regulamin Konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie Organizatora www.arg.gdynia.pl oraz w biurze Organizatora.

5.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury ani ich rodziny.

 

 

 

 


A+  A-